Tarım Teknolojileri

Bitki Sayımı Rekolte / Verim Tespiti

Tarım ürünleri için bitki sayımı ve rekolte hesabı yüksek doğrulukta gerçekleştirilebilmektedir. Böylece bio-kütle hesabı ve yıl sonu hasat miktarının tahıl grubu gibi ürünlerde tespit edilebilmesi mümkün olmaktadır.

PROVEA Hassas Tarım Karar Destek Sistemi ile görüntü işleme teknikleri yardımıyla bitki sayımı yapılarak hasat tahminleri yapabilirsiniz. Ayrıca makine öğrenmesi teknikleriyle oluşturulan analizler yardımıyla mahsul rekoltesini hasattan önce yüksek doğrulukta öğrenebilirsiniz.

Bitki Sağlık İndeksleme

Tarım ürünlerinde bitki sağlığının tespiti yapılarak mahsul veriminin takip edilmesi ve önleyici adımların atılması için raporlar oluşturulmaktadır. Böylece tarım ürünlerinin verimlilik tespitleri gelişmiş istatistiksel analizler sonucunda kolaylıkla ve yüksek doğrulukta yapılabilmektedir.

PROVEA Hassas Tarım Karar Destek Sistemi ile bitki canlılığının takip edilebilmesi ve bitki sağlığının incelenmesi için çok bantlı görüntülerden elde edilen farklı istatistiksel modeller yardımıyla oluşturulmuş canlılık haritaları mevcuttur. Geliştirilen istatistiksel modeller yardımıyla farklı hastalıkların tespiti ve bitki gelişiminin takibi için sağlık indeks haritalarını kullanabilirsiniz.

Bitki Örtüsü (Kanopi) Haritalama

Arazi üzerinde bitki örtüsünün yayılımı bitkinin mevcut durumu ve verim tespitinin yapılması için oldukça önemlidir. Kanopi (Bitki Örtüsü) haritası oluşturularak mahsulün mevcut durumu (özellikle tarla bitkileri için) tespit edilebilir ve teşhisler yüksek doğrulukta yapılabilmektedir.

PROVEA Hassas Tarım Karar Destek Sistemi ile canlı bitki örtüsünü cansız yapılardan (toprak, yabancı ot vb.) ayrıştırarak  mahsul verimliliğinin kalitesini ve gelişimini tarım dönemi boyunca takip edebilirsiniz.

Mahsul Azot İçeriğinin Ölçülmesi

Tarım ürünlerinin bitki beslenmesi açısından incelenmesi sonucunda mahsul azot içeriği tespit edilmekte ve azot içeriğinin verime etkisi raporlanmaktadır.

PROVEA Hassas Tarım Karar Destek Sistemi ile toprak verimliliğinin bitki beslenmesi bakımından analiz edildiği haritalar oluşturabilirsiniz. Ürün verimliliğini toprak kalitesini açısından takip edebilirsiniz.

Tarla Mahsul Performansı Değerlendirme

Tarladaki mahsulün bir zaman periyodu içinde takip edilmesi sonucunda bitkinin mahsul performansı raporlanmaktadır. Böylece bitkinin ihtiyaçları (bitki besleme, ilaçlama vb. durumlarının etkilerinin incelenebilmesi için) değerlendirilebilmektedir.

PROVEA Hassas Tarım Karar Destek Sistemi yardımıyla oluşturulan zaman serisi verilerinin yorumlanmasıyla tarlanızdaki mahsulün yıllara göre verimliliğinin takibini gerçekleştirebilirsiniz.

Kuraklık / Stres Tanımlama

Özellikle tahıl grubu için bitki kuraklığının ve bitki su stresinin tespit edilmesi yoluya bitki ve toprağın su ihtiyacı tespit edilerek mahsul veriminin arttırılması için destekleyici çözümler oluşturulmaktadır.

PROVEA Hassas Tarım Karar Destek Sistemi ile tarlanızdaki bitkilerin kuraklık ve su stresi analizini yapabilirsiniz. Böylece tarlanızdaki sulama planını verimli bir şekilde gerçekleştirebilir ayrıca mahsul verimlilik ve kalitesini arttırıcı önlemler alabilirsiniz.

Yabani Ot Yoğunluğu Hesaplama

Tarım alanlarında bulunan yabani otlar mahsul veriminin düşmesine yol açmaktadır. Tarla üzerindeki yabani otların tespit edilmesi sonucunda mahsul verimliliğinin arttırılması mümkün olmaktadır.

PROVEA Hassas Tarım Karar Destek Sistemi sayesinde tarım alanlarında mahsul sağlığını ve beslenmesini olumsuz etkileyen yabani otların tespitlerini gerçekleştirebilir böylece mahsul verim ve kalitesini arttırıcı önlemler alabilirsiniz.

Bitki Örtüsü (Kanopi) Sıcaklığı Ölçme

Bitki örtüsü (Kanopi) sıcaklığındaki farklılıkların tespit edilmesi yoluyla farklı bölgelerde oluşan mahsul anormalliklerinin tespit edilmesi ve böylece müdahale edilmesi mümkün olmaktadır.

PROVEA Hassas Tarım Karar Destek Sistemi sayesinde bitki örtüsü sıcaklığının tespit edilebilmesi böylece mahsul gelişimi ve mahsul veriminin takibi  sağlanmaktadır.

Fenotip ve Genotip Oluşturma

Mahsul fenotip ve genotipleri oluşturularak arazi üzerinde bitki türüne özel (bitki türü, arazi üzerindeki hastalık, hasar, verim kaybı vb.) olarak raporlar oluşturulmaktadır. Böylece araziye özel hastalık ve hasar türü gibi spesifik teşhislerin yapılabilmesi mümkün olmaktadır. Ayrıca tarım ürünlerinin karakteristikleri ve bölge şartları dikkate alınarak (coğrafi ve meteorolojik şartlar) müşteriye özel reçete ve planlamaların yapılabilmesine olanak sağlanmaktadır.

PROVEA Hassas Tarım Karar Destek Sistemi ile mahsulün spektral karakteristikleri makine öğrenmesi teknikleriyle tespit edilmektedir. Böylece arazideki bütün anormalliklerin tespit edilerek hastalık / hasar / verim tespitlerinin yüksek doğrulukta gerçekleştirilebilmesi mümkün olmaktadır.

Hastalık Yoğunluğu Haritalama

Arazi üzerinde bulunan anormalliklerin tespit edilmesi ve bu anormalliklerin yüzde olarak gruplandırılarak ayrıştırıldığı hastalık yoğunluğu haritaları ile mahsul veriminin arttırılması ve hastalık takibinin hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi mümkündür.

PROVEA Hassas Tarım Karar Destek Sistemi ile arazi üzerindeki mahsul hastalıklarının yoğunluklarına göre gruplandırılması ve buna bağlı olarak hastalığa yönelik kimyasal / zirai mücadele planlarının oluşturulması ve verimliliğin arttırılması çalışmaları gerçekleştirilebilmektedir.

Mahsul & Alan Hasar Raporu

Tarım ürünlerini etkileyen afetler ve hastalıklar sonucu alan bazlı olarak mahsul hasar raporları oluşturabilmekte böylece ürün kaybının yüksek doğrulukta hesaplanabilmesi mümkün olmaktadır.

PROVEA Hassas Tarım Karar Destek Sistemi ile mahsulde oluşan hasarların iki ve üç boyutlu modelleri oluşturularak alansal / hacimsel kayıpların hesaplanması ve yüzdesel olarak mahsul kayıplarının tespiti gerçekleştirilebilmektedir.

Orman Amenajmanı ve Orman Yenileme Faaliyetleri

Ormanlar üzerinde coğrafi bilgiye dayalı olarak bölgesel planlama, ağaç veya tür sayımları, bölgesel orman varlığı tespiti, sulama, yol ve güvenlik amaçlı bölümlendirmeye yönelik planlamalar ile yenileme projeleri yapılabilir.

PROVEA Hassas Tarım Karar Destek Sistemi ile ormandaki ağaç türlerinin sınıflandırılması ve tür gruplarına ayrıştırılması işlemi gerçekleştirilebilmektedir.

7/24 İletişim: (+90) 532 308 37 96